?
?

?? Süreklili?i

Dan??manl?k Hizmetleri Metodolojisi

 1. BulletAnaliz A?amas?
  Ba?ar?l? bir ?? Süreklili?i program? geli?tirebilmek i?in, ?ncelikle kurulu?unuz ve organizasyonunuz incelenmesi, bir kesinti durumunda, hangi faaliyet ve süre?lerinizin ?ncelikle? devam?n?n sa?lanmas? gerekti?i anla??lmal?d?r.? Bu a?amada, kurulu?unuzun hedefleri, hedeflerinize ula?mak üzere geli?tirdi?iniz planlar, ürün ve hizmetleriniz, organizasyonunuz, ürün ve hizmetler üzerindeki zaman k?s?tlar? analiz edilmektedir.

 2. Bullet?? Etki Analizi
  ?? etki analizi, i? süre?lerinizdeki kesintilerin etkilerini belirleyerek, ne kadar süre ile bu kesintilerin tolere edilebilece?ini belirlemeye ?al??maktad?r. Bu ?al??madan elde edilen veriler, ?? Süreklili?i stratejilerinin tespit edilmesi i?in gerekli girdileri sa?lamaktad?r breitling replica watches .

 3. BulletRisk De?erlendirmesi
  ?? Süreklili?i kapsam?nda, risk de?erlendirmesi, i? kesintilerine neden olabilecek tehditlerin olas?l?k ve etkilerini belirlemeyi hedeflemektedir. Do?al olarak, risk de?erlendirmesi, i? etki analizi sonucunda belirlenen, etkisi en yüksek i? süre?leri üzerinde odaklanmaktad?r.

 4. Bullet?? Süreklili?i Stratejilerinin Belirlenmesi
  ?? süreklili?i stratejileri, kesinti durumunda kullan?labilecek alternatif ?al??ma y?ntemleri, ?ncelikler, i? etki analizi kapsam?nda belirlenen tolere edilebilir süreler, risk analizi kapsam?nda belirlenen zay?f noktalar g?z ?nünde bulundurularak belirlenir.

 5. BulletKurulu? Stratejileri
  Her faaliyet baz?nda geri kazan?m süreleri, yedek tesislerin ve bilgi i?lem merkezlerinin mesafeleri gibi kararlar bu düzeyde belirlenir.

 6. BulletFaaliyet Düzeyindeki Stratejiler
  ?? süre?lerinin devaml?l???n? sa?lamak üzere, i? gücü, yetkinlik, bilgi birikimi, tesis, teknoloji, veri, sarf malzemesi, s?zle?meli i? ortaklar? gibi ihtiya?lar belirlenir.

 7. BulletKaynak ?htiya?lar?n?n Konsolidasyonu
  Bu ad?mda tüm i? süre?lerinin devaml?l???n?n sa?lamak üzere gerekli kaynaklar konsolide edilerek, gerekli miktarda ve zaman i?inde sa?lanabilecekleri güvence alt?na al?n?r.


 1. Bullet?? Süreklili?i Planlar?n?n Geli?tirilmesi
  Bu a?amada, her ne sebeple olursa olsun, herhangi bir kesinti durumunda izlenecek y?ntemlerin ve gerekli kaynaklar?n olabildi?ince detayl? planlamas? ger?ekle?tirilmektedir. Bu kapsamda, Olay Y?netimi, ?? Süreklili?i ve ?? Birimi Planlar? geli?tirilir.

 2. BulletTest, Güncelleme ve G?zden Ge?irme
  Geli?tirilen i? süreklili?i planlar?n?n etkinli?ini güvence alt?na almak üzere mutlaka test edilmeleri gerekmektedir. Aksi durumda, kriz zamanlar?nda etkin ?ekilde uygulanmalar? mümkün de?ildir. Kurulu?unuz ?al??ma ortam?ndaki de?i?ikliklerin, i? süreklili?i planlar?na etkileri sürekli izlenmeli, gerekli durumlarda planlar güncellenmelidir. ?? Süreklili?i planlar? düzenli olarak g?zden ge?irilmeli, iyile?tirme ?nerileri de?erlendirilmeli ve uygulanmal?d?r.

 3. Bullet?? Süreklili?i Kültürünün Geli?tirilmesi
  Kurulu?unuz bünyesinde ?? Süreklili?i kültürünün geli?tirilmesi, al?nan ?nlemlerin etkinli?inin sürdürülmesi a??s?ndan kritik ?nem arz etmektedir. Bu kapsamda, organizasyon i?inde i? süreklili?i bilin? düzeyi de?erlendirilmekte ve gerekli e?itimler sa?lanmaktad?r.

BS 25999 standard?n? esas alarak, The Business Continuity Institute (BCI) taraf?ndan geli?tirilmi? modeli uygulayan ?? Süreklili?i dan??manl?k hizmetlerimiz,? ?? Süreklili?i Programlar?n? 5 a?amada ya?ama ge?irmeyi ?ng?rmektedir.

BT Y?netimi  Ba??ms?z Denetim  Bilgi Güvenli?i  ?? Süreklili?i  KurumsalMersis_BT_Yonetimi.htmlMersis_BT_Denetimi.htmlMersis_Bilgi_Guvenligi.htmlMersis_Is_Surekliligi.htmlMersis_Kurumsal.htmlshapeimage_1_link_0shapeimage_1_link_1shapeimage_1_link_2shapeimage_1_link_3shapeimage_1_link_4
?