?
?

Bilgi Güvenli?i

Dan??manl?k Hizmetleri Metodolojisi

 1. BulletBilgi Güvenli?i Y?netimi Sisteminin (BGYS) Kurulmas?

 2. BulletKurulu?unuzun gereksinimleri do?rultusunda BGYS kapsam ve k?s?tlar? belirlenir.

 3. BulletBGYS politikalar?n?z tan?mlan?r.

 4. BulletRisk de?erlendirme yakla??mlar?n?z ve metodoloji belirlenir.

 5. BulletRiskleriniz tan?mlan?r replica watches .

 6. BulletRiskleriniz analiz edilir ve? de?erlendirilir.

 7. BulletRisklerinize kar?? gerekli? ?nlemler tan?mlan?r, alternatifler de?erlendirilir.

 8. Bullet?nlemlerin uygulanmas?n? güvence alt?na almak üzere gerekli kontrol hedefleri ve kontrollar belirlenir.

 9. Bullet?nlemler sonucunda kalacak risk düzeyleri i?in y?netim onay? al?n?r.

 10. BulletBGYS uygulamalar? i?in y?netimin onay? al?n?r.

 11. BulletISO 27001 standartlar? ile uyum beyan? haz?rlan?r.

 12. BulletBGYS'nin Uygulanmas?

 13. BulletGüvenlik ?nlemlerini uygulamaya ge?irmek üzere gerekli faaliyetler, kaynaklar, sorumluluklar ve ?ncelikler planlan?r.

 14. BulletKontrol hedeflerine ula?mak üzere planlar uygulan?r.

 15. BulletUygulamalar?n etkinli?ini ?l?mek i?in gerekli kriterler tan?mlan?r.

 16. BulletGerekli e?itimler sa?lan?r ve güvenlik bilincini yükseltme programlar? uygulan?r.

 17. Bullet BGYS Uygulamalar?n?n ?zlenmesi ve G?zden Ge?irilmesi

 18. BulletUygulamalar s?ras?nda kar??la??lan hatalar tespit edilir.

 19. BulletGüvenlik sald?r?lar? ve olaylar? tespit edilir.

 20. BulletUygulamalar ve sonu?lar? y?netime raporlan?r.

 21. BulletGüvenlik olaylar?n? ??zümlemek üzere al?nan ?nlemlerin etkinli?i de?erlendirilir.

 22. BulletBGYS? etkinli?i düzenli olarak g?zden ge?irilir.

 23. BulletRisk de?erlendirmeleri düzenli olarak g?zden ge?irilir.

 24. BulletBGYS düzenli olarak denetlenir.

 25. BulletBGYS? düzenli olarak y?netim ile birlikte g?zden ge?irilir.

 26. BulletUygulama planlar?, g?zden ge?irme sonucu al?nan kararlar ?????nda güncellenir.

 27. BulletBGYS Güncellenmesi ve ?yile?tirilmesi

 28. BulletBGYS kapsam?nda belirlenen iyile?tirmeler uygulamaya al?n?r.

 29. BulletDüzeltici ve ?nleyici faaliyetler takip edilir.

 30. Bullet?yile?tirme faaliyetleri ile ilgili tüm taraflar bilgilendirilir.

 31. Bullet?yile?tirme faaliyetlerinin beklenen hedeflere ula?t??? test edilir.


Bilgi Güvenli?i dan??manl?k hizmetlerimiz, ISO/IEC 27001:2005(E) standart? kapsam?nda ?nerildi?i ?ekilde, planlama, uygulama, g?zden ge?irme ve iyile?tirme faaliyetlerini i?eren 4 a?amada sunulmaktad?r.?

BT Y?netimi  Ba??ms?z Denetim  Bilgi Güvenli?i  ?? Süreklili?i  KurumsalMersis_BT_Yonetimi.htmlMersis_BT_Denetimi.htmlMersis_Bilgi_Guvenligi.htmlMersis_Is_Surekliligi.htmlMersis_Kurumsal.htmlshapeimage_1_link_0shapeimage_1_link_1shapeimage_1_link_2shapeimage_1_link_3shapeimage_1_link_4
?