Bilgi Teknolojileri Yönetimi

Danışmanlık Hizmetleri Metodolojisi

 1. Bullet İhtiyaçların Belirlenmesi

 2. BulletBilincin Yükseltilmesi ve Üst Yönetim Desteğinin Sağlanması.
  COBIT çerçevesinde Bilgi Teknolojileri Yönetim Modeli uygulamalarının başarılı olabilmesi için, üst yönetimin beklentilerinin anlaşılması ve desteğinin sağlanması gereklidir. Bu çerçevede, öncelikle Üst Yönetim. Bilgi Teknolojileri Yönetimi, COBIT ve iş hedefleri açısından önemi konusunda bilgilendirilmektedir.

 3. BulletKapsamın Belirlenmesi.
  Bu aşamada, öncelikle Kuruluşunuzun iş hedefleri ve bu hedeflere ulaşmak üzere Bilgi Teknolojilerinin yaratabileceği katma değer analiz edilmektedir. Ardından, İş hedeflerinden yola çıkılarak, Bilgi Teknolojilerinin ileriye dönük hedeflerinin neler olması gerektiği belirlenmektedir.
  Çalışmaların kapsamını belirlemek üzere, iş hedefleri ve Bilgi Teknolojileri hedeflerine ulaşmak için gerekli olan kritik Bilgi Teknolojileri süreçleri ve kontrolları tanımlanmaktadır.

 4. BulletRisklerin Belirlenmesi.
  Bu aşamada, çalışmaların kapsamı, belirlenen kritik  Bilgi Teknolojileri süreçleri çervesinde  karşılaşılabilecek riskleri de içerecek şekilde, düzenlenmektedir.

 5. BulletKaynak İhtiyaçları ve İş Ürünlerinin Belirlenmesi.
  Bu aşamada çalışmaları gerçekleştirmek üzere gerekli kaynaklar, ekipler, ve organizasyon belirlenmekte; Çalışmalar sonucunda elde edilecek çıktılar, ürünler tanımlanmaktadır.

 6. BulletPlanlama.
  Bu aşamada, gerekli kaynakların sağlanması için çalışmalar gerçekleştirilmekte; Çalışma metodolojileri ve zaman planı belirlenmekte; Amaç, hedef ve planlar tüm katılımcılar ve Üst Yönetim ile paylaşılarak destek ve onaylarına sunulmaktadır.

 7. BulletÇözümlerin Belirlenmesi

 8. BulletMevcut Durumun Değerlendirilmesi.
  Bu aşamada, kapsam içindeki kritik Bilgi Teknolojileri süreçlerinin mevcut durumları değerlendirilerek, olgunluk düzeyleri belirlenmektedir.

 9. BulletHedef olgunluk düzeylerinin belirlenmesi.
  İş hedefleri ve Bilgi Teknolojileri hedefleri doğrultusunda, kapsam içindeki kritik Bilgi Teknolojileri süreçlerinin, bu çalışma döngüsü içinde,  ulaşması gereken olgunluk düzeyleri belirlenmektedir.

 10. BulletFarkların Analizi ve Çözümlerin Belirlenmesi.
  Mevcut ve ulaşılması gereken olgunluk düzeyleri değerlendirmeleri ışığında, aradaki farklar ve iyileştirme fırsatları tanımlanmaktadır.

 11. BulletPlanlama

 12. BulletProjelerin Tanımlanması.
  İyileştirme fırsatları önceliklendirilmekte; uygulama kolaylıkları ve elde edilecek değerler belirlenmekte; uygulanabilir olanlar ayrı projeler olarak tanımlanmaktadır.

 13. BulletUygulama Planlarının Geliştirilmesi.
  İyileştirme fırsatları, tanımlanan projeler, eldeki kaynaklar ve Bilgi Teknolojileri bütçeleri doğrultusunda, tanımlanan ve önceliklendirilen fırsatlar, tüm iyileştirme programı kapsamındaki projeler, zaman ve kaynak planları ile birlikte dokümante edilir. Sürdürülecek programın Kuruluşunuz üzerindeki olası etkileri  değerlendirilerek, bir değişim planı hazırlanır. Ayrıca, program ve projelerin başarısını ölçümlemek üzere başarı ve performans kriterleri tanımlanır.

 14. BulletUygulama

 15. Bulletİyileştirmelerin Uygulanmaya Alınması.
  Bilgi Teknolojileri süreçlerinde iyileştirme sağlayacak çözümler, proje planları doğrultusunda, iç kaynaklar ile geliştirmek veya dışarıdan satın alınarak uygulamak suretiyle yaşama geçirilir.

 16. BulletUygulama Performansının İzlenmesi.
  Çalışmaların, başlangıçta belirlenen proje ve süreç iyileştirme hedeflerine uygun sürdürüldüğü izlenerek, gerektiğinde düzenleme ve planlarda değişiklikler gerçekleştirilir. Elde edilen sonuçlar düzenli olarak raporlanarak, üst yönetim ve diğer paydaşların bilgilendirilmesi ve gerektiğinde desteklerinin alınması sağlanır.

 17. BulletGözden Geçirme

 18. BulletUygulamaların Etkinliğinin Gözden Geçirilmesi.
  Uygulamaların sonunda, iyileştirme projelerinin sonuçları, hedefler ile karşılaştırılmak suretiyle değerlendirilir.

 19. BulletSürekliliğin Sağlanması.
  Bu aşamada, gerçekleştirilen iyileştirmelerin kurumsallaştırılması amacıyla, ilgili Bilgi Sistemleri politikaları, standartları ve süreçlerinin geliştirilmesi, rol ve sorumlulukların tanımlanması, gerekli organizasyonların geliştirilmesi ve uygulanması sağlanmaktadır.

 20. BulletYeni İhtiyaçların Belirlenmesi.
  Gerçekleştirilen iyileştirmelerin değerlendirmesi, alınan dersler, yeni iş ve BT hedefleri doğrultusunda, yeni yönetim gereksinimleri ve bir sonraki iyileştirme programının hedefleri belirlenmektedir.

Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetlerimiz, Information Technologies Governance Institute (ITGI) tarafından önerilen uygulama metodu izlenerek 5 aşamada sunulmaktadır. Her uygulama döngüsü kapsamında süreçlerinizin iyileştirilmesi ve bir üst olgunluk düzeyine yükseltilmesi hedeflenmektedir.

BT Yönetimi  Bağımsız Denetim  Bilgi Güvenliği  İş Sürekliliği  KurumsalMersis_BT_Yonetimi.htmlMersis_BT_Denetimi.htmlMersis_Bilgi_Guvenligi.htmlMersis_Is_Surekliligi.htmlMersis_Kurumsal.htmlshapeimage_1_link_0shapeimage_1_link_1shapeimage_1_link_2shapeimage_1_link_3shapeimage_1_link_4